Languages

Votivní deska (?) za člena rodu pánů z Hradce

description

Reliéf z těžko určitelného kamene, patrně mramoru. Účelem jde pravděpodobně o votivní desku za člena rodu pánů z Hradce datovanou rokem 1593. Dle štítku na zadní straně byl reliéf darován czerninským architektem Humbertem Walcherem, který ho získal z pozůstalosti po svém otci. Reliéf s motivem útěku do Egypta představuje neobvyklou formu díla. Hlavní pole vyplňuje výjev Panny Marie s malým Ježíškem v náručí, která sedí na oslátku a je vedena sv. Josefem do bezpečného egyptského exilu. Vpravo roste strom, k němuž je přistavený přístřešek s padající modlou, na niž upozorňuje zdviženou pravicí pěstoun Páně, kterému kráčí po boku volek. V předním plánu klečí na třístupňovém stupátku modlící se kučeravý chlapec v brnění, s okruží kolem krku a s přilbicí položenou u kolen. Před stupínkem na střední ose reliéfu je jeho erb, doplněný kartuší s manýristicky prořezávaným rámem, která nese zjevně dodatečný nápis poněkud neohrabanými kapitálkami: „Ioachimus Vldaricus Baro a Nova Domo: 15. MDLXXXXIII“. Pod obrazovým polem je pak další, čtyřřádkový nápis velmi pěknými a úhlednými kapitálkami, citující 13. verš druhé kapitoly Matoušova evangelia dle Vulgáty, který v českém ekumenickém překladu zní: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu; neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil.“ Na rozdíl od prvního citovaného zápisu je tento text nepochybně původní a vznikl zároveň s hlavní scénou. Naopak datace 1593 představuje možná terminus ante quem pro vytvoření reliéfu. Předlohou výjevu byl mědiryt Johana Sadelera I. Podle Maartena de Vose z r. 1582, doprovázený také shodným biblickým veršem. Autor sleduje předlohu zjednodušeně, navíc doplnil zmíněnou postavu chlapeckého rytíře, která dodává reliéfu jiný význam. Smysl díla není zcela jasný, mohlo by snad jít o votivní tabulku za Jáchyma Oldřicha z Hradce, kterému bylo r. 1593 čtrnáct let. Neohrabanost liter, které uvádějí Jáchymovo jméno, však svádí k domněnce, že s ním byla destička spojená až dodatečně, možná s jistým časovým odstupem. Zůstává však nepochybné, že dílo vzniklo po roce 1582, kdy byla vyryta Sadelerova grafika, a že se pojí s rodem pánů z Hradce, na něž odkazuje erb v předním plánu výjevu. Tvůrce reliéfu zůstává anonymní. Podrobné informace v připojeném PDF.

institution
Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec
subcollection
Mobiliární fond Jindřichův Hradec
type
Sochařství
subject author
anonym
dating
16. století, 1593 (datace v reliéfu)
origin
Evropa, Čechy
dimension
výška 24 cm, šířka 19,5 cm, výška 34 cm (včetně rámu), šířka 30 cm (včetně rámu)
material
Mramor, dřevo
technique
Kamenosochařství, leštění
original owner
původní provenience neznámá, dar architekta Walchera z roku 1911
literature
Ad unicum: umělecká díla z fondů Národního památkového ústavu. I/1, Od gotiky k manýrismu, Šárka Radostová (ed.), Hana Baštýřová, Tomáš Gaudek (co-eds.). Praha 2017
inventory number
JH01222a

similar subjects