Languages

Smlouva o užívání muzejní budovy

description

Smlouva uzavřená mezi zemským výborem a správním výborem Společnosti muzea království Českého - notářsky ověřený opis zaslaný Muzeu nejvyšším maršálkem Jiřím knížetem Lobkowiczem. Muzeum v ní postoupilo zemskému výboru pozemek o rozloze 13 573,76 m 2, který pro stavbu zdarma obdrželo od královského hlavního města Prahy, a získalo právo užívat po dobu své existence většinu budovy, s výjimkou prostor určených pro Českou akademii a pro Zemský archiv.  Smlouva mezi zemským výborem království Českého jakožto zástupcem království Českého a mezi výborem společnosti musea království Českého jakožto zástupcem společnosti právě jmenované byla na základě usnesení sněmu království Českého ze dne 23. října 1884 dále na základě usnesení valné hromady společnosti musea království Českého ze dne 3. ledna 1885 a ve smyslu výnosu ckr. ministerstva financí ze dne 16. října 1885 čís. 22111 učiněna dnešního dne násldující smlouva: I. Společnost musea království Českého postupuje, vlastně již postoupila království Českému vlastnické právo k části pozemku č. kat. 824.128 v Novém Městě Pražském ve výměře 377 4?° čili 13573.76 m 2 kterážto část právem vlastnickým na jmenovanou společnost převedena byla smlouvou, uzavřenou s obcí král. hlavního města Prahy dne 12. února 1892 a na kteréž od zemského výboru nákladem království Českého vystavěna jest musejní budova č. pop. 1700- II. Zemský výbor jménem království Českého dotčené právo vlastnické přijímá, vlastně již také přijal. II. Za to zemský výbor jménem království Českého propůjčuje, vlastně již propůjčil Společnosti musea království Českého právo nové budovy musejní, na svrchu uvedeném pozemku, od království Českého vystavěné a vlastnickým právem mu patřící, užívati na dobu trvání této společnosti a k účelům musejním, z kteréhožto užívání však vylučují se následující místnosti nové budovy musejní č. pop. 1700-II, kteréžto místnosti vyznačeny jsou číslicemi na připojeném nákresu, jenž jest integrující částí této smlouvy. 1) Sklepy v celém předním průčelí vyhrazuje si zemský výbor, kromě těch, které leží pod číslem 91 a 92 souterrainu. Z ostatních sklepů zemský výbor svým časem od případu k případu přikáže Společnosti musejní tu část, kteréž sám potřebovati nebude. 2) Co se souterrainu týká, vylučují se z užívání musejní společnosti: a) všechny topní komory a komory k ventilacím b) místnosti pro zemský archiv určené a sice čís. top. 90, 91, 92, 93, 94, 95 a 63, pak č. top. 43 a 41. Posléze jmenovaná místnost reservuje se pro případné rozšíření zemského archivu, avšak místnost č. top. 41 bude propůjčena musejní společnosti na dobu, pokud zemský výbor jí k vlastním účelům potřebovati nebude. c) byt vrátného č. 16 a 17 s potřebným příslušenstvím. d) byt technického dozorce domu č. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 s příslušenstvím e) byt sluhy České Akademie č. 34, 35, 36 s příslušenstvím f) byt strojníkův č. 37, 38, 39 s příslušenstvím g) strojovna s předsíněmi 48, 49, 50, 80 h) komůrky po stranách hlavního schodiště č. top. 52, 74, 76, 77 a 70, 69, 68, 67 i) prostory pod schodištěm č. top. 75, 79 k) komora č. top. 64 3) Ve zvýšeném přízemí vylučují se z užívání musejní společnosti: a) Místnosti České Akademie č. top. 103, 104, 105, 137, 138, 139 b) sál přednáškový č. top. 102 vyhražuje se pro společné užívání k účelům přednášek se strany společnosti musea království Českého a se strany České Akademie c) č. top. 124 a 123 d) komůrky č. top. 119, 123, 129 e) komory pod středním ramenem hlavního schodiště č. top. 132, 133. 4) V I. patře vyhražuje se při tak zvaném Pantheonu č. top. 140 společné užívání 5) V II. patře vyhražuje se při tak zvaném Pantheonu č. top. 170 společné užívání 6) V podstřeší kolem hlavního schodiště vyhražuje si zemský výbor místnost č. 201. Místnost č. 200, kterouž vchází se na kopuli hlavní, považuje se za komunikaci. 7) Z půd vyhražuje si zemský výbor a) levou postranní půdu směrem k ulici Jungmannově b) levou zadní půdu směrem k ulici Škrétově c) střední zadní půdu směrem k ulici Škrétově 8) Dále vyhražuje si zemský výbor dvory, terasy, zahrádky a rampu. Těchto částí užívati může muzejní společnost pouze potud, pokud tyto části slouží ke komunikaci. 9) Všechny schody, chodby a komunikace sloužiti mají k společnému užívání Společnosti musea království Českého při užívání místností jí přidělených šetřiti má domácího řádu, který výbor zemský po vyslechnutí musejního výboru vydá. S místnostmi právě vyznačenými a z užívání musejní společnosti vyloučenými má vlastník budovy právo volně nakládati. Společnost musea království Českého takto vyměněné právo užívání přijímá, vlastně také již přijala. III. Postoupení pozemku děje se bez všech závad. IV. Vlastnictví a doložení, jakož i užitky a břemena přešly na království České tím dnem, kterým jemu pozemek ten byl skutečně odevzdán. V. Obě strany vzdávají se námitky, že byly tím jednáním právním skráceny nad nebo pod polovici obecní ceny. VI. Společnost musea království Českého svoluje k tomu, aby na základě této smlouvy v knihy pozemkové vloženo bylo pro království České právo vlastnické k postoupené části pozemku čís. kat. 824/28 v Novém městě Pražském ve výměře 377 4?° čili 13573.76 m 2 (vl. č. 14), kterážto část na jmenovanou společnost právem vlastnickým přešla smlouvou uzavřenou s obcí královského hlavního města Prahy dne 12. února 1892. VII. Všecky výlohy za vyhotovení smluv mezi obcí královského hlavního města Prahy a mezi společností musea království Českého a pak mezi touto společností a mezi zemským výborem království Českého uzavřených, jakož i náklad na příslušné kolky a poplatky ač budou-li tyto uloženy, zapraví království České, k čemuž se připomíná, že ohledně poplatku za převod vlastnického práva povoleno jest osvobození a sice svrchu uvedeným výnosem c. k. ministerstva financí ze dne 16. října 1885 čís. 22111. Na důkaz toho obou súčastněných stran podpisy. V Praze dne 30. března 1892 Jménem společnosti musea Jménem zemského výboru království Českého království Českého J. hr. Harrach mp Nejvyšší maršálek zemský Lobkowicz mp Přísedící výboru zemského Dr. Jos. Emler mp Dr. Jan Kvíčala mp jednatel Přísedící výboru zemského JUDr. Jan Kučera mp

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archiv Národního muzea
fund
Úřední fondy
group
Národní muzeum - Registratura
type
Archiválie
dating
19. století, 30. 3. 1892
origin
Hlavní město Praha, Praha
material
Papír
technique
Rukopis
inventory number
Archiv NM, Registratura Národního muzea, 1892, č. 154

next subjects